Nálepka “rivals”

Coke says “Hello” to Pepsi on Twitter