Nálepka “nostalgia”

Mapstalgia

Mapstalgia: video game maps drawn from memory.

Evolution of PC Audio

Pingu goes fishing

Evgeny Parfenov

Classic video game history