Nálepka “cargo”

Strange Cargo at Kennedy Airport

Dry khat, Kenya