Nálepka “velký charakter”

Severus Tenenbaum

( o ) severustenenbaum ( o )